اجرا و پیمان‌کاری

پیمانکاری یکی از روش‌های اجرای پروژه پس از طراحی آن است. مفهوم پیمانکاری یک عنوان کلی بوده و روش‌های گوناگونی برای انجام آن وجود دارد. انتخاب نوع قرارداد پیمانکاری، یکی از تصمیمات استراتژیک پروژه می‌باشد و معمولا همزمان و یا پس از پایان مطالعات امکان سنجی و توجیه اقتصادی انجام خواهد شد.

هنگام اتمام مرحله دیاگرام و طراحی پروژه، با سپردن پروژه خود به تیم آخیز، با خیال راحت نظاره‌گر اجرای آن باشید.