دیاگرام و طراحی

پس از ایده‌پردازی و کانسپت نوبت به طراحی و دیاگرام پروژه می‌رسد. دیاگرام‌های معماری برای به وضوح نشان دادن طرح، روابط بین عناصر آن یا هر روند مربوط به پروژه استفاده ‌می‌شود. طراحی و دیاگرام با استفاده از نمادهای بصری، مفاهیم سخت و غیرقابل درک را به تصاویری مجزا و آسان برای فهم بهتر تبدیل می‌کند.
به بیان ساده‌تر دیاگرام در معماری ترسیمی برای به تصویر کشیدن یک ایده است و با نشان دادن بخش‌های مختلف آن ایده، روابط بین آنها را به ساده‌ترین شکل ممکن توضیح می‌دهد.