ایده و کانسپت

خلــق ایــده و کانســپت بــه عنــوان بخــش مهمــی از فرآینــد طراحــی، اولین گام در طراحی هر پروژه‌ای می‌باشد. در مفهوم معماری، ایده دسته‌ای از تمایلات ذهنی می‌باشد که با توجه به شرایط حاکم بر پروژه، معمار را به سمت طراحی متناسب با شرایط موردنیاز سوق می‌دهد.

هر پروژه معماری باید یک مفهوم داشته باشد و از آن الگو بگیرد. به همین دلیل مفهومی به نام کانسپت طراحی معماری تعریف شده که به وسیله آن، طرح ذهنی و ایده‌های طراح برای کارفرما به نمایش درمی‌آید. مجموعه آخیز به کمک گروه ایده‌پرداز خلاق خود سعی بر آن داشته تا بتواند باتوجه به شرایط و فضای موجود، نزدیک‌ترین تصویر ذهنی شما را طراحی کند.